„Парушев-Консулт“ спечели приза в категория ,,дългогодишен принос в електронната търговия и надзор на пазара в България, Европа и света” от ,,Business & fashion awards” 2021

Първата частна консултантска фирма в областта на Надзора на пазара и на Електронната търговия – „Парушев Консулт“ ЕООД, е поредният финалист В ЗНАМЕНИТОСТ НА ГОДИНАТА 2021 & BUSINESS & FASHION AWARDS 2021, които награди бяха връчени на 29.11.2021 г. в Хотел Маринела зала София.

Основател на консултантската компания е инж.- икон. Пламен Парушев, а обект на консултирането са:

 • Строителни продукти и други, които се влагат в строителството;
 • Пиротехнически средства (изделия). Част от техника, която се занимава с приготвянето на осветителни, запалителни, експлозивни, илюминационни и други смеси;
 • Електрически съоръжения, (изделия) предназначени за употреба в определен обхват/степен на напрежението;
 • Газови съоръжения;
 • Машини;
 • Машини работещи на открито и по отношение на шума издаван от тях;
 • Оборудване под налягане;
 • Играчки – всички видове, (комплексни продукти);
 • Съоръжения под налягане;
 • Средства за лична предпазна употреба;
 • Съдове за плаване и с цел отдих;
 • Взривни материали използвани за граждански цели и по отношение на влагането в други групи продукти;
 • Уреди по отношение на връзката при работа – електромагнитната съвместимост;
 • Радиосъоръжения, FM устройства и други продукти работещи при определени честоти;
 • Оборудване под налягане – транспортируемо;
 • Atex продукти;
 • Взривозащитено оборудване и много други, съответно производствени бази, местата за съхранение и продажба, складове и магазини, митнически складове, борси и тържища, онлайн електронни магазини и електронни платформи за предлагане и търговия с продукти на „онлайн икономически агенти”.
  В обхвата на консултирането се включват още преглед, анализ и експертна оценка на:
 • Техническа документация /техническо досие/;
 • Декларация за съответствие (ДС);
 • Декларация за експлоатационни показатели (DoP);
 • Финансови документи /фактури, ордери, квитанции, товарителници, митнически декларации/;
 • Invoice;
 • Packing List.
  Консултантски услуги включват:
 • Преглед на посочените техническа и финансова документация и физически оглед на мястото, където се произвеждат, получават, съхраняват, търгуват и предоставят на потребителите съответните стоки, продукти и продуктови групи включително и онлайн електронни магазини и електронни платформи за предлагане и търговия с продукти. – Изготвяне, анализ и експертна оценка на осъществяваната от икономическия агент и „онлайн икономически агенти” за конкретните изделия, стоки и продукти и нейното осъществяване дейност в съответствие с действащата нормативна база, регламентираща тази материя търговия, електронна търговия и по надзора на пазара;
  Също така съдействие при изготвяне и попълване на:
 • Декларация за съответствие (ДС), за конкретните видове продукти и продуктови групи;
 • Декларация за експлоатационни показатели (DoP), за конкретните видове продукти и продуктови групи;
 • Техническа документация /техническо досие/ за конкретните видове продукти и продуктови групи.
  Компанията има възможността да съдейства за отстраняване на открити несъответствия по:
 • CE маркировка;
 • Етикетировка;
 • Инструкция/указания за безопасна употреба на български език;
 • Декларация за съответствие (ДС);
 • Декларация за експлоатационни показатели (DoP);
 • Енергийни етикети и много други.
  Компанията има възможността да съдейства за подготовката на документи необходими при:
 • Производството, отнасящи се до производители;
 • Вноса, отнасящи се до вносители включително и (документи необходими за освобождаване на стока от митница);
 • Износ, отнасящи се до износители;
 • Търговия, отнасящи се до всички търговци с физически търговски обекти;
 • Онлайн икономически агенти, отнасящи се до необходимата съпровождаща продуктите документация, визуализирана в сайтовете, маркировка, етикировка и други;
 • и реализацията на продуктите, касаещи всички икономически (онлайн) оператори по веригата на разпространение на продуктите.
  Компанията предлага:
 • изготвяне на възражения по съставени и издадени Актове за установени административни нарушения на фирми;
 • изготвяне на възражения по съставени и издадени Актове за установени административни нарушения на физически лица;
 • изготвяне на жалби за пред Районен съд по съставени и издадени Наказателни постановления на фирми;
 • изготвяне на жалби за пред Районен съд по съставени и издадени Наказателни постановления на физически лица;
 • изготвяне на жалби за пред Административен съд по издадени и влезли в сила решения на Районен съд, по издадени Наказателни постановления на фирми;
 • изготвяне на жалби за пред Административен съд по издадени и влезли в сила решения на Районен съд, по издадени Наказателни постановления на физически лица;
 • изготвяне на касационни жалби за пред Върховен административен съд, по издадени и влезли в сила решения на Административен съд, по издадени Наказателни постановления;
 • изготвяне на възражения по оспорване на издадени и получени заповеди, пред Административен съд, относно спиране разпространението на продукти;
 • изготвяне на жалби и сигнали, на граждани до компетентни органи по продукти и продуктови групи;
 • изготвяне на жалби и сигнали, на фирми до компетентни органи по продукти и продуктови групи в това число и много други. Предоставянето на услугите е в съответствие с изискванията и при стриктно спазване на нормативната база:
 • Закон за технически изисквания към продуктите (ЗТИП);
 • Закон за административните нарушения и наказания (ЗАНН);
 • Закон за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ);
 • Административнопроцесуален кодекс (АПК);
 • Наказателно-процесуален кодекс (НПК);
 • Подзаконови нормативни актове за тяхното прилагане /наредби и правилници/.

There is no ads to display, Please add some

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *